Đạo đức nghề nghiệp cho phép bình luận trực tiếp nhân cách người khác trên phương tiện truyền thông?

Thật lòng, tôi không muốn bàn tiếp về sự vụ cô Lượm- Trần Thị Thùy Dương nữa; dù dưới góc độ làm nghề tham vấn tâm lý, đáng học hỏi và khá thú vị nếu trao đổi về cách bộc lộ hình thể, khả năng thấu cảm và trạng thái tâm lý của người dẫn chương trình Kim Ngân trên Người Xây Tổ Ấm qua clip.

Cập nhật thêm vài thông tin liên quan vụ việc.

Chỉ là đặt ‘cục gạch’ ý tưởng ở đây, bằng một câu hỏi khi đọc thấy ý kiến của TS Khuất Thu Hồng.

Do đang hơi nhức đầu và bận tí; sẽ trở lại viết đầy đủ thêm ngay khi có thể.

Mong được cảm thông!

One thought on “Đạo đức nghề nghiệp cho phép bình luận trực tiếp nhân cách người khác trên phương tiện truyền thông?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.