Luật tắc tự biên

Những vội vã trong lòng lẩn tránh bị tóm bắt ê chề hay gọi tên hạch sách, e nghe kỹ lắm mới nhận thấy hết sức mạnh ma mị của dòng suy tư để mặc tào lao dẫn dắt…

Đọc một tâm hồn tinh tuyền giữa đêm khuya giá lạnh như học biết được cách giữ ấm châu thân mà không cần riết róng choàng thêm áo khoác hay lo xa chất củi bên cạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.