Sáng sớm thấy vầng trăng

Tịch an nhiên hòa bình
Lòng trần lặng triêu minh
Trí- tâm- tình miên mật
Hiển lộ vì chúng sinh

Hạnh ngộ trăng mười tám
Thật duyên lùa giả hình
Cùng người xua hắc ám
Khánh thành miền nguyên trinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.