Hoá vàng tất niên

* Viết trước ở Hà Nội khi sắp bay về biển Thanh Bình quê nhà, nhớ Nguyễn Bính

Cuối năm, khôn – dại làm tròn
Đóinođi, ám mòn đầu vai
Giang hồ, ngã nước ao ai,
Ngắm sao say mộng, miết dài tà dương.
Mưa xuân, ngó bước dặm trường
Đại Hoàng xa lắm, hoang đường tình tang
Hoa niên, gác trọ, sang ngang
Vừa may thân giấy sầu mang cháy tàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.