Tự nhắc nhở

Chí ít, đích thực chính mình không mang nghĩa rằng ta hành động như kẻ xuẩn ngốc, đểu cáng do bởi vì sự lễ độ là điều ‘giả mạo’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.