Một dễ thành duy nhất, đơn lẻ

Đói lay lắt miền tây Thanh Hóa

Cái bài viết kể kiểu như thế dường như dễ đã tạo nên nếp nghĩ quen thuộc lâu nay rằng câu chuyện đơn độc. Một câu chuyện đơn độc thì hay khiến thiên hạ nảy sinh những mẫu rập khuôn.

Vấn đề với những mẫu rập khuôn không chỉ ở chỗ chúng tuyệt không đúng đắn, chính xác mà còn chưa thực sự toàn vẹn, hết sức thiếu đầy đủ nữa; đặc biệt là, chúng làm cho một câu chuyện tự dưng trở thành câu chuyện đơn lẻ, duy nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.