Tâm lý học đang quá chú mục nhìn vào bên trong…

Tâm lý học đang quá chú mục nhìn vào bên trong (các genes, bộ não, việc dùng thuốc) nhằm trả lời cho những vấn đề của chúng ta. Thế còn những đầu mối liên quan tới văn hóa và giai tầng xã hội?

Nhận định sắc sảo. Càng đáng quan ngại nhìn thấy thực trạng biểu lộ trên các phương tiện truyền thông của nước nhà. Không biết đây phải là lúc để Tâm lý học Họat động lộ diện (từ báo chí rất thích sử dụng)?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.