Nhắn (19): Công việc như sàn nền, bệ phóng

Thấm nhuần quan điểm khôn ngoan ấy; giữ cái nhìn về các đồng nghiệp làm việc cùng tựa như quý vị huấn luyện và kèm cặp nhiệt tình thì chắc chắn, mình sẽ có thể chuyển đổi những gì mình làm mỗi ngày. Bắt đầu khởi tâm ngay từ hôm nay.

Tự hứa đừng tiến hành điều chi mình không hề mong muốn, vì nó chẳng xứng thời gian và nguồn lực hiện tồn. Dồn sức lại, đi nào!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.