Tự nương tựa

Giống như ngọn nến không thể cháy sáng nếu không thắp lửa, con người không thể sống nếu không có cuộc đời tâm linh“.

Siêu việt trên vô vàn thường nhật, hướng thượng tâm linh cho phép chính bản thân chúng ta lựa chọn quyền được phép làm; xấu, tốt do đó, khởi đi từ nội tâm mình. Vui thay, lành thay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.