Nhắn (25): Trò lừa đảo của tâm trí

Có thể, ngân hàng truy tố chồng bạn do nợ quá hạn, song đừng để bản thân tự nguyện bị cầm tù bởi vì cứ vô tư mặc cho tâm trí diễn đủ trò lừa đảo mỗi ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.