Khoảng trống không đáng ước ao

Trung Thu; vui cùng bé mà tu thì thú vị hơn đàn đúm đánh đu, hay úm ba la trúng mánh té rủ đi lãng du lủ khủ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.