Đương đầu và chú mục

Trời tháng Mười chưa cười đã tối“.

Vẫy tay dứt tuyệt dĩ vãng trôi qua, hướng tới tương lai sáng tươi đang đến thường luôn chứa đựng lắm đoạn đứt gãy dây dưa vô hình mà nó vốn đích thực đòi hỏi kỹ năng đương đầu đi kèm sự tập trung chú mục; cả hai vấn đề vừa nêu, mỗi thứ có chức phận riêng: đương đầu làm tăng thêm sự tự nhận thức (self-awareness), còn chú mục góp phần mang lại những viễn tượng rộng lớn hơn cũng như các giải pháp tiềm tàng.

Vừa xem lướt lần nữa 10 điều cần từ bỏ ngõ hầu tiến bước về phía trước.

Trong cách diễn giải một câu chuyện của ông Phật Di Lặc toát lên yếu tính của Thiền chính là buông bỏ biết bao gánh nặng trần tục và thoải mái tự tại mà không đặt thành vấn đề (tự giải thoát);  sự hiện thực hóa của Thiền nằm ở chỗ, cũng không đặt thành vấn đề, việc gánh lấy trách nhiệm trợ giúp thế gian được tự do (giải thoát những chúng sinh khác).

Lạ thay, trong Ngày Người Cao tuổi Quốc tế này “có người lòng như khăn mới thêu“…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.