Nhắn (27): Rất có thể sẽ mãi tiếc thương muộn màng

Kỷ niệm một năm ngày mất của Steve Jobs, vẫn như còn thấy nối tiếp tinh thần quanh đây những lo lắng trình diễn xuống lên điên đảo của thứ hạnh phúc gắn liền xúc cảm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.