Nhắn (29): Có trăm điều nhỏ nhặt không biết tỏ cùng ai…

Khi không biết cách truyền thông về những điều nhỏ nhặt gây quấy nhiễu bản thân, mình có thể đưa nhau ra tòa ly dị và không bao giờ hay tỏ chuyện gì đã trở nên sai lạc, tồi tệ.

Nhận diện những xung đột quan hệ ngầm ẩn và tế vi trong giao tiếp ở gia đình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.