Chớm đông, bão lòng đơm sớm

Mưa gió, rét mướt kèm tin báo bão tiếp tục khiến cơn sợ quen thuộc dễ dàng nổi lên.

Để phát huy trạng thái bình yên nội tại, theo Dalai Lama, thiên hạ có thể thực hành cầu nguyện (tốt hơn nên chuyển dịch chúng thành hành động); ngoài ra, để đạt được điều này thì còn phụ thuộc vào sự giáo dục và cảm xúc.

Nhận ra, hễ cái gì đã xảy đến bên Trung Quốc thì chẳng mấy chốc cũng xuất hiện ở Việt Nam. Lưu ý sức khỏe liên quan tới thực phẩm mấy năm gần đây là yếu tố chính tạo cho nhiều người chuyển sang lựa chọn việc ăn chay.

Đôi khi, chúng ta quên sống chết là vấn đề sinh tử; nó đích thị thuộc vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Bởi chúng ta không nói về một lần sinh ra và một lần chết đi với ý nghĩa rốt ráo, cứu cánh của nó; ở đây, chúng ta đang thực sự muốn đề cập tới những cuộc đời và những cái chết vô số, không đếm xuể nổi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.