Nhắn (31): Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ…

Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ từng có thể chứng tỏ khả năng của chúng ta vượt xa so với nhận thức hiện tại. […] Điều quan trọng là để mọi người hiểu ra rằng có thể tăng cường hàng lọat khả năng thuộc mọi lứa tuổi và trên nhiều đường hướng đời sống. Nghiên cứu của tôi cho thấy việc sử dụng một từ khác hẳn, đề nghị một lựa chọn bé mọn hoặc tạo nên một thay đổi vi tế trong môi trường vật lý thì đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe và trạng thái thân – tâm an lạc của chúng ta. Những thay đổi nhỏ nhặt dễ khiến hình thành vô vàn khác biệt lớn lao, vì vậy, chúng ta nên cởi mở bản thân đối với điều bất khả và ôm choàng tâm lý của sự triển vọng, tiềm năng.

Chút cảm hứng khích lệ ngày đầu tuần mới vào tháng cuối cùng trong năm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.