Vì điều vĩ đại, đâu có ngại vào vai nhí nhố

NGHĨ (THINK) trước khi nói: xem xem thử những gì mình sắp phát ngôn có Đúng đắn, Hữu ích, gây Cảm hứng, Cần thiết và Tử tế không?
NGHĨ (THINK) trước khi nói: xem xem thử những gì mình sắp phát ngôn có Đúng đắn, Hữu ích, gây Cảm hứng, Cần thiết và Tử tế không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.