Nhắn (32): Mẩu giấy bỏ túi

“Không là sống nếu không có một cuộc đời lành mạnh (healthy life); đó đích thị chỉ là một trạng thái của sự bạc nhược (langour) và đau khổ (suffering)- một hình ảnh của cái chết.” Bình thản tiến lên, dù việc công chuyện tư triền miên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.