Nhắn (33): Chỉ có thể là kỳ cục thôi

Mình đang làm gì với sự kỳ cục của bản thân, và của những người xung quanh?

(Lưu ý: giả định “tất cả chúng ta đều kỳ cục” là quá rõ ràng đến độ bọn mình không hề nhận ra hết sức sáng tỏ rằng nó được dựng xây, đắp bồi vào mọi thứ chúng ta tiến hành, thực hiện.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.