Nhắn (37): Dân tộc tính

Nhắn (37): Dân tộc tính

Một mùa xuân mới lấy chồng; một cành đào mới đèo bòng đòi xa. Tâm trí mình đủ Phật-Ma; cả tình nhân, cả linh thần… nhân duyên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.