Nhắn (40): Vì mình xa nhau nên Xuân vẫn mãi xa vời chốn nao…

Gái quê mê hoa xuyến chi, nông dân thích mấy qua thì… lại thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s