Mọi quan hệ thì rỗng không?

Bản chất của các mối quan hệ là rỗng không, điều đó không phải quan hệ thì vô nghĩa hoặc vớ vẩn; khi các mối quan hệ vẫn còn tồn tại ở đó và chúng ta hãy còn cần thiết liên quan với người có trách nhiệm khác. Bản chất dễ thay đổi của các mối quan hệ nhắc nhở chúng ta nên chăm chỉ thay đổi chúng tốt hơn và tốt hơn, khi chúng ta học cách để liên hệ với người khác với lòng từ bi và trí huệ lớn lao hơn. Điều này đem lại ý nghĩa cho mọi mối quan hệ. Mỗi từ ‘quan hệ’ mang nghĩa là ‘một cách thức liên quan’. Khi lưu tâm tới những đổi thay trong một mối quan hệ, chúng ta học hỏi đặng thay đổi hết sức thiện xảo cũng theo cùng cách thức chúng ta liên quan tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.