Sống thì không biết rõ…

Sống thì không biết rõ, chết là điều chắc chắn.

Tại sao lại phật ý với người khi chính ta bởi do nghiệp định nên mới cảm thấy bực mình, khó chịu?

Tại sao lờ tịt đi lỗi lầm của tha nhân khi ta có thể là người duy nhất nhận ra, là kẻ đánh thức họ tốt nhất?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.