“Lieben und arbeiten”

Freud từng được hỏi rằng một người bình thường thì nên có khả năng làm thật tốt điều gì. Người hỏi chắc chắn nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời rắc rối. Nào ngờ Freud, theo lối cộc lốc quen xưa của ông, nghe nói đã đáp lại: “Lieben und arbeiten” (yêu thương và làm việc). Thật đáng bõ công cho công thức đơn giản này; mình càng cảm thấy sâu sắc hơn khi suy tư về nó. (Erik E. Erikson, 1950).

Đất trời bao dung, lòng người khôn cùng...
Đất trời bao dung, lòng người khôn cùng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.