One thought on “Nhắn (46): Thăm dò Ý kiến “Nhìn Đời”

  1. Thăm dò này, tiện thể thấy bạn đọc nhấp chuột vào nên xem lại… E chừng nó đã bị hỏng, vì lâu quá rồi. Mong cảm thông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s