Nhận diện Pháp và thực hành suốt đời

Tĩnh tại khai tâm âm thầm
Tĩnh tại khai tâm âm thầm

Nếu một người không học hỏi thành người kiên nhẫn được, anh ta thực sự học hỏi rất ít.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.