Thế nào là người quan tâm đến điều tốt lành ?

Thế nào là người quan tâm điều tốt lành ở chính mình cũng như điều tốt lành của tha nhân? Quan tâm đến điều này, người ấy quan tâm đến việc kiềm chế tham lam, sân hận và hoang tưởng điên đảo trong bản thân, và anh ta cũng khuyến khích những kẻ khác kiềm chế tương tự. (Buddha).

Nhắc đi nhắc lại mãi thôi: chúng ta nên nhất thiết từ bỏ, thả xuống ba thứ tam độc là tham lam, sân hận và hoang tưởng điên đảo; chúng ta nên nhất thiết nhặt lên, thu gom ba đồ chữa lành là rộng lượng, từ bi và trí tuệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.