Nhắn (57): Mở rộng vùng ảnh hưởng, tác động

Tâm trạng tự tin và quả quyết có thể tạo hứng khởi để mình tiến hành những gì cảm thấy là đúng đắn, hơn là đi theo điều người ta nhắc nhở mình nên làm. Hậu quả thú vị, mình cơ chừng ngạc nhiên nhận thấy người ta chịu nối tiếp và cất bước theo mình để họ sống hòa hợp với các giá trị riêng có của bản thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.