Sống trong cát, chết vùi trong cát

Khi đọc thấy 15 phát ngôn của Đức Giáo Hoàng John XXIII, tôi thực sự ưa thích ngay từ lời đầu tiên:

Dù là người sống khiêm cung và giữ gìn tiết danh song đã sinh ra trong nghèo đói thì tôi sẽ hết sức tự hào để chết trong nghèo đói.

Đây cũng chính là tác giả của câu nói nổi tiếng: Bất cứ ai đều trở thành Giáo hoàng được; bằng chứng cho điều ấy chính là bản thân ta đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.