Đồng sáng tạo cùng vũ trụ: để nghĩ về từng chi chi bạn muốn

Có gì trong những lặng im,

khi ngày tháng đã dần tìm thấy nhau.

Và yêu như thể tình đầu,

cuối năm tim loạn xà ngầu người ơi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.