Tuyệt

Đầu không sợi tóc

đời chẳng bi ai

gắng sức hôm mai

vì người ươm lộc.

Tinh tấn vượt dốc

tỉnh thức miệt mài

lòng yêu thương mãi

thở cùng Như Lai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.