Bài kệ vô tài bất tướng

Tháng Tư Ngày 30

kiệt cùng hình dung

đất nước soi chung

tứ đại lùng bùng

cuộc đời trong lòng

oai nghi trì giới

phiền não trên lưng

tỉnh giác tác ý…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.