Nhắn (67): Đầu tư may mắn cá nhân

Tiềm năng cho điều tốt lành ngụ trong lòng chúng ta. Nếu chỉ đợi cho mọi thứ đúng theo đường hướng, mình phải lưu tâm rằng đôi điều tích cực dẫu xảy đến thì cũng không mãi mãi. Chúng thường băng qua mà chẳng gây nên tác động to lớn gì trong đời ta cả. Kiến tạo may mắn, tuy thế, là nắm lấy cách tiếp cận khác hẳn; bằng việc nhìn vào mỗi một tình huống như điều may mắn, một cơ hội làm điều giúp mình khiến cuộc sống tốt đẹp hơn lên. Hành xử ý thức nhắm vào mục tiêu, sẽ nhận thấy rằng may mắn xuất hiện vì năng lượng và dự tính mình đặt để vào vũ trụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.