Tên em là Vô Minh

Đức Phật biết rõ rằng vô minh không biết bản tánh chân thật của ta là căn nguyên của mọi thống khổ trong vòng luân hồi, còn gốc rễ của chính sự vô minh là khuynh hướng xao lãng quen thói của tâm. Chấm dứt sự xao lãng của tâm là chấm dứt chính vòng luân hồi; giải pháp cho điều này, Ngài nhận thấy, là đem tâm về nhà, về cái bản chất chân thật của nó, nhờ tu tập thiền định.

(Soyal Rinpoche, Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, tr. 100)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.