Mặt trăng không thể bị đánh cắp

Từ bi bao quanh ngôi nhà của tử tế và bình thản
Từ bi bao quanh ngôi nhà của tử tế và bình thản

Để thấy sự thật, người ta phải nhìn vượt lên trên các điểm trỏ về sự thật.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.