Nhắn (71): Năm Mới hài hòa giữ giới, trì chú vào điều tâm trí thấy

Ất Mùi lui, dê âm thầm lúi húi tạo đường, thường yên tĩnh, kết giao bằng hữu;

Bính Thân nhận, khỉ Sơn Trà ẩn nhẫn triển khai, mãi tinh tấn, trân quý tình thâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.