Nụ mầm ấp ủ

Khó khăn để sống, thành hình đợi mong, vạn vật muôn nơi, âm thầm đón lõng…

Bồi chi cay đắng cho nhau

đời đã ngắn mà lòng sầu chưa bưa,

phận con dân vẫn cày bừa

chia thành quả, nhân thượng thừa làm vui;

rồi ra bia dập úi xùi

công phu tu tập hiến lùi trong than,

một mai có kẻ bần hàn

ấy thời mong đợi nồng nàn người ơi.–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.